66 byrum

Indenrigs- og Socialministeriets pulje til forsøgs-, udviklings- og informationsprojekter i byfornyelsen har gennem årene finasieret mange fine projekter.

Et af disse har jeg formuleret med min gode ven og kollega Jens V. Nielsen. Vi kalder det "66 byrum". Det er en eksempelsamling med 66 danske og internationale eksempler på gode byrumsløsninger. Løsningerne kan være både helheder og enkeltelementer som er lykkedes i en særlig grad - f.eks. socialt, funktionelt, æstetisk, demokratisk eller bæredygtigt. Eksemplerne er disponeret efter en typologi, som gør det overskueligt at finde inspirationskilder, der matcher en aktuel projektsituation.

Der indgår 16 udenlandske og 50 danske eksempler i eksempelsamlingen. Den vil kunne fungere som et konkret arbejdsredskab og anvendes direkte ved planlægning og udførelse af byrum.

Eksempelsamlingen er udkommet i efteråret 2012.

Opgaven er udført for Ministeriet for byer, boliger og landdistrikter i samarbejde med:

Tegnestuen Jens V. Nielsen.